Competition for the new scheme of the Moscow metro (32 photos)

Last week ended with a competition for a new scheme of the Moscow metro.
The winning scheme Lebedev Studio.
She is now being finalized and will be in March in cars.
I want to show you all the works that participated in the competition.
Ā 
Work for the finals

Metro map Lebedev Studio:
Metro map Ilya Birman:
Metro map RIA "NovostiĀ»:
Works sent to the contest, but not for the finals:

Vartanov Sergey
Garin DmitryGoncharov AlesyaGorbachev MaximGorbachev MaximGranik AntonKvrivishvili MichaelKirill DmitrievKirnichansky RuslanAlexei KovalevKoval EugeneKovlyagin AndeyKogan SeraphimKozinskiy AndrewAnatoly KudryavtsevKuzichev DmitryKuleshov AndreiLebedev JulianMaryanovich AlexanderAlexander MorozovOleg ReznikovSeraglio AbdulIlya SokolovStanislaviv EugeneCybulski SergeyChvyalev AntonShabunevich AlexanderShihachevsky BasilOssetian LeonidWhat do you think? Lebedev scheme like?

Source: zyalt.livejournal.com -

Tags

See also

New and interesting