"Intergirl" a quarter of a century later,

"Intergirl" - feature film by Peter Todorovski novel by Vladimir Kunin. One of the most popular films of the time of perestroika and the Soviet leader rolled in 1989.


Elena Yakovleva - Tanya Zaitseva Larsen
Thomas Laustiola - Edward Larsen, a husband Tani
Ingeborg Dapkunayte - kisulya
Irina Rozanova - Shem-Gulliver (Seraphim Arkadevna)
Natalia Shchukin - NataliaTatiana Agafonov - Verka-MuscoviteMartins Wilsons - Victor, the driver-truckerAnastasia Nemolyaeva - SkeinLyubov Polishchuk - Zina Meleyko (1949 - 2006)Larisa Malevannaya - Alla S. Zaitseva, mother TanyaVsevolod Shilovsky - Nikolai Zaitsev Platonovich father ThaniMentana Utepbergenov - JapaneseTags

See also

New and interesting