Pozitivchik天

因为如果它不想来下周一,但醒来,并开始履行职责。

轶事到后:
学校。教训阿尔巴尼亚语言。
  - 藜Ivanno和CAG pravelno pishetstso“yozhek”或“yozhyk»
  - 正确BUDED“yozheg”praverachnoye词“krosaffcheg”patamu shta。了解阿尔巴尼亚,SC *到!
标签

另请参见

新&值得注意