Photoshop处理的照片与Bean先生

我们都记得英国着名喜剧角豆先生,由伟大的演员罗恩*阿特金森的。 无与伦比的面部表情和有趣的运动,这个喜剧演员做出的观众笑甚至在Bean先生开始说话。 网友们发现一种新的方式来逗彼此和现在他们正改变面临的着名英雄和人士脸上的豆先生,这是不可能的,看得更远。

五十五万五十三千五百三十

一万六百四十四千三百二十四

三万八百五十万四千九百六

十六万八百五十万六千二百三十

第九十三万七百五十万四千八百十七

第三十四万五百七十七千七十九

五十三万两个百一万一千一百五十七

十二万四百二十九千六百三十九个

九十二万三百八十七千一百五十三

第八十二万六百九十万八千六百四十

七十三百万,两百五十万五千七百十一

第二十八百万九百三十万八千七百一十九

五十二万三百五千一百三十

九十的两亿七百八十六千九百

九万二百九十四千九百一十九

十七万八十七千七百两

七十五万九百三十三千七百三十两

十三万一百八千四百八十七个

第八十六万一万一千三百六十六个

七十三万六百七十万八千九百四十

五万三百七十二千一百四十一个

一万九百二十三千九百六十

七十五万五百九十万两千七百七十八

三万六百九十九千一百十四

十八万一百八十七千一百五十四

九万八百八十三千九百八十八个

七十四百万之一百三十万大会第六十八

二十二万六百六十二千七百五十

五十一万六百五十万六千八百三十三

三万两百万九千六百九十八

第三十九百万九百四十一千七百七十九个

六万七千三百六十二

三万八百六十四千二十三

四十两亿七百九十六千六百八十六

二十二万五百六十六千五百九十三

第九十六万六百万八千八百四十

七十六万三百七十三千七百六十五

七十四万七百七十七个千七百五十

九万四十万八千四百七十九个

大会第六十八亿七百六十一千九百一十八

标签

另请参见

新&值得注意