kshatrіyska乌克兰
Óêðà¿íñüêèé人zd​​olav独裁者剥夺目标的Sich在sertsіsvoєїstolyci。谢tsіlkomvіdpovіdaєzvityazhnimtraditsіyam我们predkіv。 Spravzhnіmzdobutkomrevolyutsії用在vіdnovlennyaderzhavіKozatskavіyskovogo阵营 - zaprovadzhennyanarodnoїarmії的zrazkomShveytsarіїSCHO Bdozvіl列入vіlnevolodіnnyazbroєyuusіmapіdgotovlenimicholovіkami的ozbroєnyneytralіtet乌克兰。谢霆锋被用来nadіynoyuzaporukoyu narodovladdya的Nezalezhnosti。 Vіchnapam'yat我感谢独立的英雄!

yurrray.livejournal.com/

照片 www.ukrainianvancouver.com/

标签

另请参见

新&值得注意